TAILIEUCHUNG - Preoperative evaluation of vascular and upper urinary tract anatomy of living renal donors on multi-detector row CT

Preoperative evaluation of the living renal donors vascular and upperurinary tract anatomy with Multi-Detector CT (MDCT). MDCT contributes into more accurate diagnosis of the vascular and upper urinary tract anatomy of renal living donors, helps surgeons make appropriate planning in the operation of chosen kidneys of living donors and transplanting into patients. | Preoperative evaluation of vascular and upper urinary tract anatomy of living renal donors on multi-detector row CT

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.