TAILIEUCHUNG - Outcomes of surgical management of chronic pancreatitis at Hue Central Hospital

Chronic pancreatitis (CP) is a benign inflammatory disease involving the progressive and irreversible destruction of the pancreatic tissue, fibrosis and loss of exocrine and endocrine function. Clinical management of CP is also challenging because of the incomplete understanding of disease and pain pathogenesis. | Outcomes of surgical management of chronic pancreatitis at Hue Central Hospital

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.