TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT

QCVN 51:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất thép khi phát thải vào môi trường không khí. . | Nội dung Text Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51 2017 BTNMT QCVN 51 2017 BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry Lời nói đầu QCVN 51 2017 BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 78 2017 TT BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất thép khi phát thải vào môi trường không khí. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng riêng cho cơ sở sản xuất thép. Mọi tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp sản xuất thép vào môi trường không khí tuân thủ quy định tại quy chuẩn này. . Giải thích thuật ngữ Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau . Khí thải công nghiệp sản xuất thép là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói ống thải của các cơ sở sản xuất thép. . Cơ sở sản xuất thép là nhà máy cơ sở sản xuất có ít nhất một trong những công đoạn sau sản xuất cốc luyện kim thiêu kết hoàn nguyên sắt sản xuất gang luyện thép cán thép. Cơ sở sản xuất thép được phân chia thành 2 loại . Khu liên hợp sản xuất gang thép là tổ hợp các công đoạn sản xuất thép từ quặng sắt hợp kim sắt trong đó bao gồm quá trình sản xuất cốc luyện kim thiêu kết sản xuất gang trong lò cao luyện thép sản xuất bán thành phẩm và các quá trình cán nóng cán nguội . Cơ sở luyện cán thép là cơ sở sản xuất thép không có công đoạn sản xuất cốc luyện kim và sản xuất gang từ quặng sắt. . Các cơ sở sản xuất thép đầu tư mới là cơ sở được phê duyệt .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.