TAILIEUCHUNG - Ứng dụng công cụ kết nối song song mô hình WRF - CMAQ đánh giá nồng độ một số chất ô nhiễm không khí cho Việt Nam

Trong nghiên cứu này, bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình nghiên cứu, dự báo thời tiết WRF và mô hình chất lượng không khí (CLKK) CMAQ phục vụ mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở Việt Nam đã được ứng dụng. | Ứng dụng công cụ kết nối song song mô hình WRF - CMAQ đánh giá nồng độ một số chất ô nhiễm không khí cho Việt Nam KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KẾT NỐI SONG SONG MÔ HÌNH WRF - CMAQ ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHO VIỆT NAM Lê Văn Quy (1) Lê Văn Linh Nguyễn Anh Dũng2 TÓM TẮT Cơ sở khoa học cho những nghiên cứu đánh giá về hiện trạng nồng độ các chất ô nhiễm không khí là số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc môi trường. Tuy nhiên, không phải khi nào cũng có đủ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tính toán, đánh giá chất lượng môi trường không khí, khi đó, mô hình WRF - CMAQ là một trong những công cụ hữu hiệu, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng. Trong nghiên cứu này, bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình nghiên cứu, dự báo thời tiết WRF và mô hình chất lượng không khí (CLKK) CMAQ phục vụ mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở Việt Nam đã được ứng dụng. Các kết quả mô phỏng, đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm không khí vào tháng 1/2017 cho thấy, nồng độ CO, NO2, SO2 và bụi tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ. Kết quả của nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ dự báo chất lượng môi trường nói chung và dự báo chất lượng môi trường không khí nói riêng. Từ khóa: Công cụ kết nối song song WRF - CMAQ Two Way, , CO, SO2, NO2. 1. Mở đầu thể không nắm bắt được những quá trình khí tượng xảy Trước đây, các nghiên cứu về mô hình CLKK chủ ra trong quy mô thời gian nhỏ [3]. yếu thực hiện kết nối không đồng thời (nối tiếp), các Nghiên cứu ứng dụng công cụ kết nối song song mô hình khí tượng được mô phỏng để tạo đầu vào cho giữa mô hình nghiên cứu, dự báo thời tiết WRF và mô các mô hình chất lượng môi trường không khí. Những hình CMAQ sẽ như một mô hình “đồng thời”, phục năm gần đây, các mô hình “đồng thời”, kết nối mô vụ mô phỏng nồng độ CO, NO2, SO2 và bụi thử phỏng song song được ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.