TAILIEUCHUNG - Short term outcomes of laparoscopic left lateral sectionectomy for hepatocellular carcinoma treatment in department of hepatobiliary and pancreatic surgery – national cancer hospital

Laparoscopic left lateral sectionectomy (LLLS) is indicated for liver tumors which locate in easily accessible locations (left lateral section, left lobe, .), with small sizes,. Feasibility, safety also depend on surgeon skills, equipments. | Short term outcomes of laparoscopic left lateral sectionectomy for hepatocellular carcinoma treatment in department of hepatobiliary and pancreatic surgery – national cancer hospital

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.