TAILIEUCHUNG - Glissonean pedicle approach using Takasaki method in liver resection at Hue Central Hospital

To apply hepatectomy using Takasaki procedure to control Glissonean pedicle. A prospective, descriptive study on 31 patients undergoing hepatectomy using Takasaki Glissonean pedicle approach. | Glissonean pedicle approach using Takasaki method in liver resection at Hue Central Hospital

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.