TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Các giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty hàng không việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn tìm hiểu xu hướng biến động nguồn nhân lực chất lượng cao, giải pháp nhằm xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tính xu hướng hội nhập, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không và phương hướng phát triển. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Các giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty hàng không việt Nam Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete TR NG I H C KINH T QU C DÂN *** Tr n Th Thùy Linh CÁC GI I PHÁP NH M T O NG L C CHO NGU N NHÂN L C CH T L NG CAO A T NG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VI T NAM Chuyên ngành : Qu n lý Ngu n nhân l c TÓM T T LU N V N TH C S Hà N i, N m 2008 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 IM U TÍNH C P THI T C A TÀI Ngu n nhân l c ch t l ng cao, l c l ng lao ng t p trung trí tu là thành ph n quan tr ng nh t trong l c l ng lao ng xã h i, óng vai trò làm ng l c thúc y s phát tri n n n s n xu t c a xã h i. Ngày nay, trong xu th h i nh p, vi c n m c ngu n trí tu này là chìa khóa m b o s thành công. Trong xu th h i nh p kinh t qu c t , th tr ng lao ng r ng m , vi c di chuy n ch t xám di n ra th ng xuyên và tr thành t t y u. Riêng i v i ngành hàng không, ch a bao gi th tr ng hàng không sôi ng nh hi n nay, v i s tham gia c a các hãng hàng không n c ngoài, hàng không giá r và s c nh tranh gi a các hãng hàng không n i a. Các hãng hàng không, các doanh nghi p luôn a ra nhi u chính sách thu hút, ch ãi ng p d n, nh m lôi kéo l c l ng lao ng ch t l ng cao v phía mình. Th c t cho th y nhi u cán b qu n lý, phi công, th k thu t cao, a T ng công ty Hàng không Vi t Nam ã xin ch m d t h p ng và chuy n sang làm vi c cho hãng hàng không, doanh nghi p khác. u này t ra cho ng công ty Hàng không Vi t Nam bài toán làm sao ph i a ra nh ng gi i pháp t o ng l c m i duy trì và phát tri n ngu n nhân l c ch t l ng cao hi n nay. Phát tri n ngu n nhân l c là v n r t c quan tâm T ng công ty Hàng không Vi t Nam. Tuy nhiên ch a có m t tài nghiên c u nào v t o ng l c cho ngu n nhân l c ch t l ng cao. Chính vì nh ng lý do trên, tác gi lu n v n l a ch n tài lu n v n th c s qu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.