TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục, phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 4 RỦI RO 1 CHƯƠNG 4 : RỦI RO z Trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau : 9 Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi. 9 Các phương pháp đo lường rủi ro. 9 Giới thiệu hệ số beta. 9 Cách tính toán rủi ro danh mục 9 Phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. 2 Tỷ suất sinh lợi Tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán được đo lường như là tổng các khoản thu nhập hoặc lỗ của chủ sở hữu trong một thời kỳ. Pt - P0 + Ct r= P0 rt : Tỷ suất sinh lợi mong đợi trong suốt kỳ t Pt: Giá của chứng khoán trong kỳ t P0 : Giá của chứng khoán trong kỳ 0 Ct : Lưu lượng tiền mặt nhận được của chứng khoán từ t0 đến t1 3 1 ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC Phân tích độ nhạy Là một phương pháp đánh giá rủi ro bằng cách dự đoán tỷ suất sinh lợi trong trường hợp xấu nhất; trường hợp mong đợi (có khả năng xảy ra nhất) và trường hợp tốt nhất cho một chứng khoán. Trong trường hợp này, rủi ro của một chứng khoán có thể được đo bởi “khoảng cách”. Khoảng cách càng lớn, rủi ro càng cao. 4 Phân tích độ nhạy Bảng 4-1 Chứng Chứng khoán A khoán B Đầu tư ban đầu Tỷ suất sinh lợi Xấu nhất 13% 7% Bình thường 15% 15% Tốt nhất 17% 23% Khoảng cách 4% 16% 5 Phân phối xác suất Phân phối xác suất là một mô hình liên kết xác suất và tỷ suất sinh lợi của các tình huống Xác suất Xác suất 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 13 15 17 7 15 23 Tỷ suất sinh lợi (% ) Tỷ suất sinh lợi (%) 6 2 Phân phối xác suất Một phân phối xác suất liên tục dạng hình chuông, còn gọi là phân phối chuẩn 7 . ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.