TAILIEUCHUNG - Nutritional status of children under 5 years of age with new cancer at national children’s hospital

Malnutrition is a disintegrating component to outcome of treatment childhood cancer. This research was carried out to assess nutritional status of children newly diagnosed with cancer under syearsold. | Nutritional status of children under 5 years of age with new cancer at national children’s hospital

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.