TAILIEUCHUNG - Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Nội dung trình bày gồm: A. Sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm; B. Nội dung của chính sách sản phẩm; C. Tiến trình nghiên cứu triển khai sản phẩm mới. | Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của Chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm a. Phân theo đặc điểm sử dụng - Hàng lâu bền - Hàng không bền - Dịch vụ b. Phân theo thói quen mua sắm của người tiêu dùng * Hàng tiêu dùng - Hàng tiện dụng + Hàng thiết yếu + Hàng tùy hứng + Hàng cần kíp - Hàng lựa chọn - Hàng chuyên dụng - Hàng nằm (hàng nhu cầu thụ động) * Hàng kỹ nghệ: nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ liệu 2. Phân loại sản phẩm Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN