TAILIEUCHUNG - Những Cụm từ có Giới Từ thông dụng

Những Cụm từ có Giới Từ thông dụng From time to time (occasionally): thỉnh thoảng. We visit the museum from time to time (Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng.) I can not see her this week because she's out of town. | Những Cụm từ có Giới Từ thông dụng From time to time occasionally thỉnh thoảng. We visit the museum from time to time Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng. Out of town away đi vắng đi khỏi thành phố. I can not see her this week because she s out of town. Tuần này tôi không thể gặp cô ấy vì cô ấy đã đi khỏi thành phố. Out of date old cũ lỗi thời hết hạn. Don t use that dictionary. I ts out of date. Đừng dùng cuốn từ điển đó nó lỗi thời rồi. Out of work jobless unemployed thất nghiệp. I ve been out of work for long. Tôi đã bị thất nghiệp lâu rồi. Out of the question impossible không thể được. Your request for an extension of credit is out of question. Yêu cầu kéo dài thời gian tín dụng của anh thì không thể được. Out of order not functioning hư không hoạt động. Our telephone is out of order. Điện thoại của chúng tôi bị hư. By then vào lúc đó. He ll graduate in 2009. By then he hope to have found a job.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN