TAILIEUCHUNG - Kế hoạch hoá chiến lược trong thời kỳ khủng hoảng

Khi khởi nghiệp hay trong thời kỳ tăng trưởng, hay đối mặt với những nền kinh tế không ổn định, tốt hơn hết là bạn nên đầu tư thời gian cho việc lên các kế hoạch chiến lược. Một kế hoạch chiến lược tốt luôn là nền tảng cho việc xây dựng những bước tiến kinh doanh vững chãi. | Kế hoạch hoá chiến lược trong thời kỳ khủng hoảng Khi khởi nghiệp hay trong thời kỳ tăng trưởng hay đối mặt với những nền kinh tế không ổn định tốt hơn hết là bạn nên đầu tư thời gian cho việc lên các kế hoạch chiến lược. Một kế hoạch chiến lược tốt luôn là nền tảng cho việc xây dựng những bước tiến kinh doanh vững chãi. Một kế hoạch chiến lược đúng đắn là một trong những đầu tư tốt nhất mà một doanh nghiệp nên làm dù nên kinh tế có khủng hoảng hay không. Không tồn tại một mẫu chuẩn nào cho kế hoạch hoá chiến lược bởi chúng rất phong phú. Hầu hết những mẫu này thường đưa ra những ý tưởng và các khuôn mẫu khá tốt với điều kiện bạn phải cụ thể bằng những nội dung chi tiết. Dưới đây là 6 hướng dẫn bạn có thể vận dụng cho doanh nghiệp của mình để xây dựng kế hoạch chiến lược. Hoạch định những đặc tính của doanh nghiệp Bước đầu tiên đó là xác định những đặc điểm chính doanh nghiệp của bạn. Điều bạn cần là tìm ra tất cả những đặc điểm bạn muốn xây dựng lên hình ảnh doanh nghiệp trong tương lai. Để hoạch định ra những đặc điểm đó bạn sẽ cần tìm hiểu không chỉ lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà còn cả những cơ hội hiện có môi trường kinh doanh và triết lý hoạt động của doanh nghiệp. Tầm nhìn giá trị và nhiệm vụ Một công ty hay doanh nghiệp khi bắt tay vào việc lên kế hoạch chiến lược cần được hỗ trợ và tư vấn để xác định rõ hay hoạch định lại tầm nhìn. Trước tiên cần hiểu rõ những giá trị của doanh nghiệp đâu là những tiêu chí ưu tiên về mặt sản phẩm khách hang nhà cung cấp đầu tư các cổ đông và môi trường kinh doanh. Tầm nhìn và giá trị là những nền tảng vững chắc được xây dựng cho bước tiếp theo - thể hiện rõ nhiệm vụ của công ty. Do vậy doanh nghiệp cần tổng hợp xác định rõ mục tiêu doanh nghiệp định hướng tới. Những nhân tố thành công then chốt Kế hoạch chiến lược cần có một đánh giá cẩn trọng về mọi nhân tố thành công trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp mà nó sẽ hay có thể có khả năng tác động ngay lập tức đến doanh nghiệp và trong tương lai. Đó có thể là