TAILIEUCHUNG - Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. | Chương 1 Tổng quan về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng Khái niệm Tín dụng là một giao dịch về tài sản tiền hoặc hàng hóa giữa bên cho vay ngân hàng và các định chế tài chính khác và bên đi vay cá nhân doanh nghiệp và các chủ thể khác trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Căn cứ theo khoản 01 Điều 03 của Quy chế cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627 2001 QĐ-NHNN ngày 31 12 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì Cho vay là một hình thức cấp tín dụng theo đó Tổ chức Tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Căn cứ theo Điều 20 của Luật các tổ chức tín dụng số 07 1997 QHX đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1998 thì Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có vốn huy động để cấp tín dụng Căn cứ theo Điều 49 của Luật này về Cấp tín dụng thì Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho tổ chức cá nhân dưới các hình thức cho vay chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác bảo lãnh cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 1 To remove this message purchase the product at Solid Converter pdf This document was created using Ban chat Tù khai niêm trên ban chât cua tin dung là mot giao dich vê tài sàn trên co so hoàn trà và co cac dac trung sau - Tài sàn giao dich trong quan hê tin dung ngân hàng bao gôm hai hinh thuc là cho vay bang tiên và cho thuê bât dong sàn và dong sàn . - Xuât phat tù nguyên tac hoàn trà vi vây nguài cho vay khi chuyên giao tài sàn cho nguài di vay su dung phài co co

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN