TAILIEUCHUNG - Hệ thống phân loại trong nghiên cứu cá nước ngọt ở Việt Nam

Phân loại cá là việc không thể thiếu đ-ợc khi nghiên cứu nguồn lợi cá. Phân loại cá ở các vùng n-ớc, ngoài việc định loại chính xác các loài, còn phải sắp xếp cá theo một trật tự, một hệ thống nhất định để tiện theo dõi và tra cứu. Phân loại cá n-ớc ngọt ở n-ớc ta từ 1960 đến nay chủ yếu là sắp xếp theo hệ thống của Berg (1940) và sau đó đ-ợc thay thế bằng hệ thống của Lindberg (1971). Hơn 40 năm nghiên cứu và phân loại cá của nhiều tác giả, trên. | Ve hệ thống phân loại trong nghiên cứu cà nưóc ngọt ỏ Việt Nam Nguyễn Vân Hảo Võ Vân Bình Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thũy sản I I. MỞ ĐẦU Phân loại cá là việc không thể thiếu được khi nghiên cứu nguồn lợi cá. Phân loại cá ỏ các vùng nước ngoài việc định loại chính xác các loài còn phải sắp xếp cá theo một trật tự một hệ thống nhất định để tiện theo dõi và tra cứu. Phân loại cá nước ngọt ỏ nước ta từ 1960 đến nay chủ yếu là sắp xếp theo hệ thống của Berg 1940 và sau đó được thay thế bằng hệ thống của Lindberg 1971 . Hơn 40 năm nghiên cứu và phân loại cá của nhiều tác giả trên nhiều thuỷ vực và nguồn tài liệu tiếp cận cũng phong phú hơn các công bố cũng có nhiều cải tiến tu sửa để hoà nhập với xu thế phát triển chung của phân loại cá thế giới. Về phương pháp các tác giả sắp xếp đều theo hệ thống của Lindberg 1971 nhưng kết quả công bố thì không giống nhau và ngày càng xa dần với cách sắp xếp của hệ thống này. Do đó đã gây nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu sử dụng đối chiếu so sánh và nhất là trao đổi tài liệu. Vì vậy chúng tôi viết báo cáo này nhằm điểm lại các hệ thống phân loại cá chủ yếu đang được sử dụng thịnh hành việc sử dụng hệ thống phân loại cá trong nghiên cứu cá nước ngọt ỏ nước ta và đề xuất một hệ thống sử dụng trong nghiên cứu trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ góp phần vào việc thống nhất về vấn đề phân loại trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên các bộ họ và phân họ cá sử dụng trong báo cáo gồm 4 dạng sau Cá nước ngọt thật sự cá có nguồn gốc mặn lợ di cư vào vùng nước ngọt và vùng ngập triều cá nước ngọt di cư ra biển sinh sản và cá nhập nội. II. CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CÁ THƯỜNG sử DỤNG KHI NGHIÊN cứu Trên thế giới có 2 hệ thống phân loại cá được sử dụng nhiều nhất hệ thống được dùng nhiều ỏ Liên xô cũ và các nước XHCN là của Lindberg 1971 và hệ thống của các nước phương tây được Eschmeyer 1998 tập hợp. 1. Hệ thống phân loại cá của Lindberg 1971 Tác giả đã kế thừa và phát triển hệ thống của Berg 1940 tạo thành hệ thống Lindberg 1971 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN