TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của vật liệu đa lớp CrN/AlBN/CrN

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của vật liệu đa lớp CrN/AlBN/CrN bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử. Cơ tính của các mẫu mô phỏng được nghiên cứu thông qua quá trình biến dạng đơn trục. Mô-đun đàn hồi E được xác định từ đường cong ứng suất - biến dạng nhận được qua quá trình biến dạng đơn trục. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 27-32 This paper is available online at DOI: ẢNH HƢỞNG CỦA CẤU TRÖC LỚP AlBN LÊN CƠ TÍNH CỦA VẬT LIỆU ĐA LỚP CrN/AlBN/CrN Nguyễn Thị Trang, Lê Văn Vinh và Phạm Khắc Hùng Bộ môn Vật lí Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu ảnh hƣởng của cấu trúc lớp AlBN lên cơ tính của vật liệu Ďa lớp CrN/AlBN/CrN bằng phƣơng pháp mô phỏng Ďộng lực học phân tử. Cơ tính của các mẫu mô phỏng Ďƣợc nghiên cứu thông qua quá trình biến dạng Ďơn trục. Mô-Ďun Ďàn hồi E Ďƣợc xác Ďịnh từ Ďƣờng cong ứng suất - biến dạng nhận Ďƣợc qua quá trình biến dạng Ďơn trục. Kết quả mô phỏng cho thấy kích thƣớc của lớp AlBN ảnh hƣởng Ďáng kể Ďến cơ tính của vật liệu CrN/AlBN/CrN. Ở nhiệt Ďộ 300 K, khi bề dày lớp AlBN nhỏ nhất (1,5 nm), mẫu có mô-Ďun Ďàn hồi lớn nhất (471 GPa). Mô-Ďun Ďàn hồi I-âng giảm từ 471 GPa Ďến 316 GPa, ứng suất chảy, ứng suất chảy dẻo của vật liệu này giảm khi Ďộ dày của lớp AlBN tăng từ 1,5 nm Ďến 3,0 nm. Từ khóa: Mô phỏng, CrN/AlBN/CrN, cơ tính, biến dạng, mô-Ďun Ďàn hồi. 1. Mở đầu Vật liệu phủ ngoài chromium nitride (CrN) hiện nay Ďã và Ďang Ďƣợc sử dụng rộng rãi do có khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn, khả năng chống ma sát vƣợt trội và có ứng suất nội thấp [1-4]. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng của vật liệu phủ ngoài CrN bị giới hạn do CrN không phải là một lớp phủ siêu cứng [5]. Hiện nay, hạn chế này của vật liệu phủ ngoài CrN Ďã Ďƣợc khắc phục bằng một trong hai phƣơng pháp. Một là pha thêm các nguyên tố khác nhƣ Al, Si hoặc B vào cấu trúc của CrN [6-11], hai là phát triển lớp phủ nano Ďa lớp dựa trên lớp CrN [12-15]. Trong số Ďó, lớp phủ nano Ďa lớp CrN/Al(B)N Ďã thu hút Ďƣợc rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học do tính chất cơ học nổi bật của nó. Vật liệu phủ ngoài CrAlBN Ďã Ďƣợc lắng Ďọng bởi các quá trình khác nhau nhƣ phún xạ từ và hồ quang catot. Trong Ďó, hệ lắng Ďọng hồ quang plasma catot Ďặc biệt thích hợp .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.