TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập chương 1 phần Hình học - môn Toán lớp 7

Tài liệu cung cấp với 20 bài tập của chương 1 Hình học lớp 7, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình học giảng dạy và học tập. để nắm chi tiết nội dung các bài tập. | Đề cương ôn tập chương 1 phần Hình học - môn Toán lớp 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 7 I. LÝ THUYẾT 10 câu hỏi ôn tập chương I (trang 102 SGK) II. BÀI TẬP ­ Các bài: 55; 56; 57; 58; 59; 60 (SGK – trang 103­104) ­ Bài tập thêm: Bài 1: Cho hình vẽ, hãy tìm x. a) b) Bài 2: Cho hình vẽ, hãy chứng minh AB//CD a) b) Bài 3: Cho hình vẽ biết a//b. Hãy tính x? E a 0 42 x G 1380 b F Bài 4: Cho hình vẽ, đường thẳng nào song song với By? Vì sao? x A 1400 B y 0 130 C z A Bài 5: Cho hình vẽ: 130 0 a) Chứng tỏ rằng: Ax//Bz 500 B b) Tìm x để: Bz//Cy x 1450 C C m Bài 6: Cho hình vẽ. Chứng mình rằng: a) Nếu Cm//En thì D b) Nếu thì Cm//En n E Bài 7: Chứng minh rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau. Bài 8: Cho góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù. Tia Om là phân giác của góc xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xz chứa tia Oy, vẽ tia On sao cho: On vuông góc với Om. Chứng minh rằng: Tia On là tia phân giác của góc yOz. Bài 9: Cho đường thẳng xy, lấy điểm O thuộc xy. Trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Oa, Ob sao cho . Vẽ tia Om vuông góc với xy. Chứng minh rằng: tia Om là phân giác góc aOb. Bài 10: Cho góc xOy nhọn. Từ điểm M trên cạnh Ox, dựng MN vuông góc với Oy tại N, dựng NP vuông góc với Ox tại P, dựng PQ vuông góc với Oy tai Q, dựng QR vuông góc với Ox tại R. Chứng minh rằng: a) MN//PQ; NP//QR b) Tìm tất cả các góc bằng góc PNM Bài 11: Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ 2 tia OM và OM sao cho a) Hai góc AOM và BON có đối đỉnh không? b) Vẽ tia OE sao cho tia OB là phân giác của góc NOE. Hai góc AOM và BOE có đối đỉnh không? Vì sao? Bài 12: Cho tam giác ABC có . Trên tia đối của tia AB lấy điểm O. Trên nửa mặt phẳng không chứa C bờ AB vẽ . a) Chứng minh rằng: Ox//BC. b) Qua A vẽ d//BC, Chứng minh rằng: + + .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.