TAILIEUCHUNG - Những thành công và hạn chế của 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và giải pháp tiếp theo cho năm 2014-2015

Bài viết dựa trên sự tổng hợp các số liệu báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội. Phương pháp để hoàn thành bài viết là dựa vào phương pháp kế thừa, diễn dịch-quy nạp. | Hướng Tới Ổn Định Kinh Tế Vĩ Mô VN Những thành công và hạn chế của 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và giải pháp tiếp theo cho năm 2014-2015 PGs. Ts. Đào Duy Huân S au 3 năm thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tuy nền kinh tế thế giới vẫn suy thoái, khủng hoảng nợ công vẫn còn đó, tình hình chính trị khu vực bất lợi, nhưng chúng ta đã đạt và vượt kế hoạch 11 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 2 chỉ tiêu không đạt. Đây là một cố gắng vượt bậc của cả đất nước. Nhiệm vụ 2 năm sau cùng còn nhiều, vì vậy cần phải có nhiều chính sách, giải pháp thiết thực hơn nhằm thực hiện trọn vẹn các mục tiêu của kế hoạch 5 năm ( 2011- 2915). Bài viết dựa trên sự tổng hợp các số liệu báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội. Phương pháp để hoàn thành bài viết là dựa vào phương pháp kế thừa, diễn dịch- quy nạp. Từ khóa: Kinh tế, dự báo trong nước, thế giới. 1. Những kết quả tích cực đạt được từ năm 2011- 2013 Một là, nhờ có những chính sách, giải pháp tổng thể phù hợp của Chính phủ, các bộ ngành như: tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, nên trong 9 tháng đầu năm 2013, tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 19,85%, nông nghiệp, nông thôn tăng 15,5%, công nghiệp hỗ trợ tăng 5,98%. Về tốc độ tăng trưởng, năm 2011 tăng trưởng GDP đạt 6,24%, năm 2012 đạt 5,25%; năm ước tăng khoảng 5,4% (Tính theo giá so sánh năm 2010). Như vậy bình quân 3 năm, GDP tăng khoảng 5,6%/năm. Sản xuất công nghiệp, xây dựng từng bước được phục hồi; khu vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định; các ngành dịch vụ tăng trưởng khá. Trong 9 tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8% và có trên 11,2 nghìn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Chất lượng tăng trưởng có bước được nâng lên. Vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả hơn. Hệ số ICOR giảm từ 6,7 giai đoạn 2008 - 2010 xuống còn 5,53 giai đoạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.