TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Di cư lao động nông thôn - đô thị từ góc độ người ở lại” (Nghiên cứu tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)

Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng, đặc điểm và xu hướng của lao động di cư từ nông thôn đến đô thị và tác động của quá trình này đến đời sống hộ gia đình có người di cư tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế hệ lụy liên quan đến vấn đề lao động di cư từ nông thôn đến đô thị. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG DI CƯ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN – ĐÔ THỊ TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI Ở LẠI (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ HOÀ PHÚ, HUYỆN TÂY HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN) LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG DI CƯ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN – ĐÔ THỊ TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI Ở LẠI (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ HOÀ PHÚ, HUYỆN TÂY HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN) Ngành: Xã hội học Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . ĐẶNG NGUYÊN ANH Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu phân tích trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên cứu của luận văn chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Luận văn đã thừa kế các kết quả nghiên cứu của một số nghiên cứu khác dưới hình thức trích dẫn. Các nguồn trích dẫn đã được liệt kê trong mục tài liệu tham khảo của luận văn. Người thực hiện Trần Thị Thanh Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . 21 . Cơ sở lý luận 21 . Cơ sở thực tiễn . 30 phát triển kinh tế nông thôn . 32 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG DI CƯ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN – THÀNH THỊ TẠI XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN . 41 . Thực trạng, đặc trưng di cư lao động tại xã Hòa Phú 41 . Xu hướng di cư lao động nông thôn- đô thị tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.