TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở những vấn đề lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, đề tài đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại tỉnh Quảng Bình để từ đó có cơ sở đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ MY LY PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ MY LY PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH Ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số : NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VÕ KHÁNH MINH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác Giả Luận Văn Trần Thị My Ly MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN . 7 Khái niệm, mục đích, nguyên tắc, đặc điểm, vai trò của phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên . 7 Các yếu tố cấu thành phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên 14 Điều kiện bảo đảm việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên 24 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 28 Những yếu tố tác động đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 28 Tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình . 34 Đánh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.