TAILIEUCHUNG - Những Tấm Gương Bình D 1

J02N H A X U A T B A N M O N G B A N Y K I E N , PHE B I N H".T O SACH "HOC TAP VA LAM GL/ONG DAO OCrC HO CHi tdc gidBINH D A THi/ \J\m TIfvM BiNM THUAffNHA XUAT BAN QUAN 0 0 1 NHAN NOI - 2 0 1 N h a x u a t b a nSinkthdi, Chu tick Ho Chi Minhludn chdmlophongtrdo "Thi dua di quoc". Biei bao giicfng "NgUdi tot tot" dd dUdc Bdc Ho khen thiCdng. Bo a n " - nhdn"NgiCcfi tot, viec tot"cua Nhdddn dd dUdc Bdc Ho khenNgUdi ghi Ibi can ddn tren bdn thdo. ThiicnhUng" V i nUdc v ud tiC Icfi day cuaBdc Ho, Nhd xuat bdn Qudn dgi nhdn ddn dd tiep nhieubg sdchngUdi binh thdng" N g i i d i t o t , viec t o t " neu Idm tot, ich niCdc Icfi nam 2006, Bg Chinh(khoa X) dd ra Chi thi so06-CT/TWtri TrungUcfngve to chitcCugcvan dgng "Hoc t a p va l a m theo tarn giidng dao diic H o C h i n h " . Hudngling Cugc van dgng,tin dai chungdd day 'm giicfng tot de phonggiicfngdao diic Ho Chi Minhto Idnviec tuyentruyen,tienthongphdthientrdo hoc tap vd Idm nen sdu rgng, c6 tdcdot vdi todn xd hgi- Dienn h a n d a n , Bdocdc phUcfngN h a n dan, Bdoso 5 doiLao dpng dd bdo chi vi^'t ve "Nhutng t a m gUcfng b i n h d icuQCm a c a o quy". hinh dUdc phdtphonganh hiingtrdothi duaeach mangyeuhien dd gopniCdc, phdtcua nhdndanta trongtheo tam guangnhdnddndd phoiban bo vdi giidngtuy rat binh thudng,Cd " tot, ai ai cdng c6 the Idm theo,deliCa, chungban monghoa dep".toi dd cdgdngcua nhiingnhUngchonhi/ngtoe ta Id mot riingsdptdm gitdngcung khongtrdnhbongTrongqudxep nhdmthetren cdc linhvUc,khoi nhiingban doc gop y kien, phe binh,tot, viec tot" ndy ngdy cdng diidcndngsdNHITNG BINH TRR Dfl MI€N PHIdoidiCdc neu"Moi ngUdi tot, moi viec tot deu Id nhiinghien tinh da Qudn" N h i i n g t a m giJcing b i n h d i m a cao q u y " - loaita thdy ro, mot ngiidithe lam dMcMinhQ u a n doi n h a n d a n"NgiCdi tot, viec tot". NhUngchungtrinhchuthcfi kydao diic Ho Chive neu giCOng "NgiCbi tot, viec tot", Nhd xudthoahuymdiHoc tap vd lamphdnphdnsudt,rLE HUNG KHOAhipsong a Thanh phoMinliludn tap nap,Chion ao,neukhong hi ket xe thi cOng nghe hen tai la thu" tieng: Tit tieng cdi xe, inh 6i cua cac ci/a hieu den tieng cua cac cdng trinh dang thi cong. 3nhw thieu nhwdot, nhiet do tdi 323^C,doivdi nhieu ngifdi, ditng lai Idloaidwdng ncfi dat binh "tra da mien phi" va cdcao vengay mot ly tra da mat lanh lam diu di cc/ndekhat thi that la tuyet vdi Chu nhan nhiing.^XinHotran trong gidi thieu cung bandoc.^7binh tra da hau het chang giau sang gi,.mdi ngwdi mot hoan canh. Nhung la thay,N H A XUAT DOI N H A N DANdu tdi da hoi tham nhidu ngwdi buon do, nhung ai cOng bao, "nhiing cdng viec nay khdng thich , chu mudh biet ci/ tim hieu xem".go 6C33£o 7 . Dia chi dSu tien t6i mu6h chia se la binh tra i l n phi h ngay goc nga SM difdng N a m Ky - Vo Van T i n (Qu^n 3). Liic dau t6i do hoi khdng ra t§n chu nhan chi^c binh ay. Phan chu ay chang noi tfin bao gid, phan thi dung " m i l n p h i " thudng hi§u tra da goc nga Cling kh6ng nhd den vi^c t i m hieu "tac gia".cua binh tra da Sy, thSy tien thi dung qua cdn d i . Cu6'i ciing t6i danh chd d^' difdc ti^p xiic v d CO tam long thdm thao nay. H 6 m do

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.