TAILIEUCHUNG - Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cách sử dụng các thì cơ bản

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cách sử dụng các thì cơ bản 1. Present Simple Tense (Thì Hiện Tại Đơn) * Cách sử dụng: - Diễn tả hành động luôn luôn xảy ra ở mọi thời điểm, một lịch trình làm việc, một thói quen làm việc hàng ngày, hàng tháng, hàng năm | Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cách sử dụng các thì cơ bản 1. Present Simple Tense Thì Hiện Tại Đơn Cách sử dụng - Diễn tả hành động luôn luôn xảy ra ở mọi thời điểm một lịch trình làm việc một thói quen làm việc hàng ngày hàng tháng hàng năm . - Một sự thực luôn đúng ở mọi thời điểm 1 chân lý cho dù thời gian thay đổi Các từ dùng để nhận biết thì HTĐ - Adverbs of time Trạng từ chỉ thời gian Now Every Day Month Week Year Weekend Seasons spring summer autumn winter Thứ 2 à chủ nhật Các trạng từ này có thể xuất hiện ở mọi vị trí trong câu nhưng đối với người nước ngoài thì nó sẽ đứng ở cuối câu - Adverbs of frequency Trạng từ chỉ tần suất Tần số xuất hiện của hành động Always - 100 Usually - 80 Often - 50 Sometimes - 30 Rarely - 20 à Hiếm khi Seldom - 10 à Rất hiếm khi Occasionally - 1 - 2 - Dịp nào đó Never - 0 - Không bao giờ Cách sử dụng Trạng từ chỉ tần suất Đối với câu khẳng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN