TAILIEUCHUNG - Ôn thi đại học môn Hóa - Đề số 5

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn hóa - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | tuoiire . ỮẾỞNĨÓ 5 Cáu 1 Đốt cháy chất hữu cơ mạch hở X thu 1 008 lit CO2 đkc và 1 08gam H2O. Váy X lá A. C3H8O B. C4H8O C. C2H6 O D. C4H10O Cáu 2 Hốá tán hhA 0 1mol Cu2S 0 05mol FeS2 trong HNO3 thu đữơc ddB. Cho dd Bá OH 2 dữ váo ddB. Sáu pữ se thu đữơc báố nhiêu g kê t tủá A. 34 95 g 6g 75g D. 61 75 g Cáu 3 Tìm phát biêu sái A. Xyclốánkán lá hydrocácbon no B. ánkin lá hydrocácbon cố hái liên kếtn C. Chỉ cố ánken đốt cháy thì mol CO2 mol H2O D. áxit tác dung đữơc AgNO3 NH3 Cáu 4 Izopren 2-mêtyl butádien - 1 3 tác dung vơi Br2 1 1 mol táo đữơc A. 1 sán phám B. 2 sán phám C. 3 sán phám D. 4 sán phám Cáu 5 Đô t het chá t hữu cơ A. Dán het sám phám cháy váo bình đững dd Bá OH 2 dữ tháy co 5 91 gám kết tuá vá kho i lữơng bình táng 1 86 gám. Váy A lá A. CH2O B. C2H6O C. C3H8O D. C4H10O Cáu 6 Nguyên tữ đêu co Z khong quá 20 vá co 2 ecletron độc thán lá A. C S O B. N P S C. Si O S l D. A C đêu đung Cáu 7 Cho m gám hon hơp gom Mg Fe Al phán ững het vơi HCl thu đữơc 0 896 lít H2 đkc vá 5 856 gám hh muo i . Váy m co thê báng 012 016 018 D. Kê t quá khác Cáu 8 Andehit no đơn chức có công thức chung là CnH2n 1CHO . Vậy andehit no hai chức có công thức chung là A CnH2n i CHO 2 B CnH2n - 1 CHO 2 C CnH2n CHO 2 D R CHO 2 Cáu 9 Các chất có thể điều chế trực tiếp chat X C H O co O 53 33 lá CHCl B. C2H6O C. C2H6O2 D. A B C đểu đúng Cầu 10 Cho hỗn hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 hợp chất có thể là A. Axit hay este đơn chức no. B. Xeton hai chức no C. Anđehit hai chức no D. Rượu hai chức chưa no có 1 liên kết đôi Cầu 11 Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH dung dịch một loãng và nguội dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu A. 5 6 B. 5 3 C. 7 3 D. 10 3 Cầu 12 Cho 2 24l CO2 đkc hấp thu hoan toan bởi 150 ml dung dịch NaOH 1M khối lứởng hon hởp muo i tao thanh la A 14 2 B 12 4 C 15 3 D . 13 7 Cầu 13 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN