TAILIEUCHUNG - Ôn thi đại học môn Hóa - Đề số 3

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn hóa - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ừỉ ỖN sỗ 3 Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn X thu được 403 2ml CO2 đktc và 0 270 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với natri đều sinh ra chất khí với số mol đúng bằng số mol X đã dùng. Công thức cấu tạo của X là A. HO-C4H6O2-COOH B. HOOC- CH2 5-COOH C. HO-C3H4-COOH D. HO- C5H8O2-COOH Câu 2 Hoà tan hết 3 8 gam oxit can 100ml dung dịch hỗn hợp Ba OH 2 0 15M KOH 0 2M . Vày oxit cỗ thế là A. AI2O3 B. C1-2O3. C. ZnO. D. PbO Câu 3 1 68 lít hỗn hợp A CH4 C2H4 đkc cỗ KLPTTB bàng 20. Đốt chày hoàn toàn hhA thu x gam CO2. Vày x bàng 3g B. 4 4g C . 6 6g D. Kết quà khàc Câu 4 Cà u hình ế cua nguyến X thuộc Chu Kì 4 co 1 ế độc than sế là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 4p5 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p5 Câu 5 Trọn 100ml dung dịch H2SO4 0 4M vôi 200ml dung dịch NàOH 0 4M thu dung dịch muoi co pH là A. 0 B. 7 D. pH 7 Câu 6 Trôn 100 ml dung dịch HCl vôi 150 ml dung dịch KOH thu dung dịch chỉ co H2O KCl. Trọn 150 ml dung dịch HCl vôi 150 ml dung dịch KOH thu dung dịch co A. H2O KCl B. H2O KCl KOH C. H2O KCl HCl D. H2O KCl HCl KOH Câu 7 Trộn 100ml dung dịch Bà OH 2 0 5M với 100ml dung dịch KOH 0 5M ũđược dung dịch X. Nồng ũđộ mol l của ion OH- trong dung dịch là 1 A. 0 25M B. 0 75M C. 0 5M D. 1 5M Câu 8 Co 3 hydrocacbon có cùng so cacbon một chat trong so đó la CH3 3 cha t đo la A. C4H12 C4H8 C4H10 B. C2H2 C2H4 C2H6 C. C6H18 C6H12 C6H10 D. Tat ca đểù sai Câu 9 Khi thể 1 lan với Br2 tao 4 san pham. Vay ten goi la A. 2 2 - dimetyl pentan. C. 2 3-dimểtylbùtan B. 2 3-metyl pentan. D. 2 2- dimetyl bùtan Câu 10 Co Pư 3S 6KOH 2K2S K2SO3 3H2O A. phan ưng tren la tư oxi hoa - khư. B. phan ưng tren la phan ưng trao đổi. C. phan ưng tren co S la cha t khư va KOH la cha t oxi hoa. D. A B C đềù sai Câu 11 Cho hh AO B2O3 vao dd MOH đước dùng dịch trong sùô t chưa A. MAO2 và M BO2 2 B. M2AO2 MBO2 và B2O3 C. M2AO2 MBO2 và MOH D. M2AO2 và M2BO2 Câu 12 A chứà C H O có O 53 33. Khi A pứ vó Nà và với NàHCO3 có ty

TỪ KHÓA LIÊN QUAN