TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ( lần 1 ) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C

Tài liệu tham khảo về đề thi thử (lần 1) tuyển sinh đại học năm 2010 môn địa lý | ĐỀ THI THỬ ( lần 1 ) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề Câu I ( 3 điểm) bày đặc điểm chung của địa hình nước ta. So sánh địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam sao nước ta có nguồn lao động dồi dào? Điều đó có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế-xã hội nước ta. Câu II ( 3 điểm ) sao công nghiệp năng lượng được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta. Kể tên, địa điểm xây dựng, công suất của những nhà máy thủy điện lớn đang hoạt động ở nước ta. du và miền núi Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào? Hãy phân tích thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển nông nghiệp của vùng này. Câu III ( 4 điểm ) Cho bảng số liệu: TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG, RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM NĂM Tổng diện tích rừng (Triệu ha) Diện tích rừng tự nhiên (Triệu ha) Diện tích rừng trồng (Triệu ha) 1943 14,3 14,3 0 1976 11,1 11,0 0,1 1995 9,3 8,3 1,0 1999 10,9 9,4 1,5 2003 12,1 10,0 2,1 2005 12,7 10,2 2,5 2006 12,9 10,4 2,5 độ che phủ rừng, biết diện tích đất liền nước ta là km2 biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động tổng diên tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ rừng nước ta trong thời kỳ trên. xét và giải thích về sự biến động tài nguyên rừng của nước ta từ 1943-2006. ------------Hết----------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN