TAILIEUCHUNG - Phân biệt clever, smart và intelligent

Phân biệt clever, smart và intelligent Ba từ clever, smart và intelligent thường hay được hiểu với nghĩa thông minh nhưng sắc thái ý nghĩa của ba từ này có nét khác nhau. Trong ba từ này, intelligent là từ mang đúng nghĩa thông minh nhất. Intelligent đồng nghĩa với brainy, dùng để chỉ người có trí tuệ, tư duy nhanh nhạy và có suy nghĩ lô-gíc hoặc để chỉ những sự vật, sự việc xuất sắc | Phân biệt clever smart và intelligent Ba từ clever smart và intelligent thường hay được hiểu với nghĩa thông minh nhưng sắc thái ý nghĩa của ba từ này có nét khác nhau. Trong ba từ này intelligent là từ mang đúng nghĩa thông minh nhất. Intelligent đồng nghĩa với brainy dùng để chỉ người có trí tuệ tư duy nhanh nhạy và có suy nghĩ lô-gíc hoặc để chỉ những sự vật sự việc xuất sắc là kết quả của quá trình suy nghĩ. Her answer showed her to be an intelligent young woman. Câu trả lời của cô ấy cho thấy cô ấy là một cô gái thông minh . What an intelligent question Đó là một câu hỏi thông minh đấy Smart là một tính từ có rất nhiều nghĩa trong đó cũng có ý nghĩa gần giống với intelligent. Tuy nhiên intelligent chỉ khả năng phân tích giải quyết vấn đề một cách khoa học và hiệu quả còn smart lại chỉ sự nắm bắt nhanh nhạy tình hình hoặc diễn biến đang xảy ra. The intelligent math students excelled in calculus. Những học sinh giỏi toán học môn tích phân trội hơn những học sinh khác . He found an intelligent solution to this problem. Anh ấy đã tìm ra một giải pháp hợp lý cho vấn đề này . Smart lawyers can effectively manipulate juries. Những luật sư giỏi có thể tác động lên cả hội đồng xét xử . That was a smart career move. Đó là một quyết định nhảy việc sáng suốt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN