TAILIEUCHUNG - GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc axit | Dmniiltìad. Ebook Free. 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Phương pháp 1 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản dựa vào định luật bảo toàn khối lượng Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng . Cần lưu ý là không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn ví dụ nước có sẵn trong dung dịch. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc axit. Ví dụ 1 Hỗn hợp X gồm Fe FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11 2 lít khí B đktc có tỉ khối so với H2 là 20 4. Tính giá trị m. A. 105 6 gam. B. 35 2 gam. TC. 70 4 gam. D. 140 8 gam. Hướng dẫn giải Các phản ứng khử sắt oxit có thể có 3Fe2O3 CO 2Fe3O4 CO2 1 Fe3O4 CO 3FeO CO2 2 FeO CO Fe CO2 3 Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe FeO Fe3O4 hoặc ít hơn điều đó không quan trọng và việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO2 tạo thành. -11 2 nB . 0 5 mol. B 22 5 Gọi x là số mol của CO2 ta có phương trình về khối lượng của B 44x 28 0 5 - x 0 5 X 20 4 X 2 20 4 nhận được x 0 4 mol và đó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng. Theo ĐLBTKL ta có mx mCO mA mCO2 m 64 0 4 X 44 - 0 4 X 28 70 4 gam. Đáp án C Ví dụ 2 Đun 132 8 gam hỗn hợp 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111 2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao nhiêu A. 0 1 mol. B. 0 15 mol. C. 0 4 mol. D. 0 2 mol. Hướng dẫn giải Dmniiltìad. Ebook Free. Ta biết rằng cứ 3 loại rượu tách nước ở điều kiện H2SO4 đặc 140oC thì tạo thành 6 loại ete và tách ra 6 phân tử H2O. Theo ĐLBTKL ta có mH2O mrượu - mete 132 8 - 11 2 21 6 gam 21 6 nH2O 7 1 2L Mặt khác cứ hai phân tử rượu thì tạo ra một phân tử ete

TỪ KHÓA LIÊN QUAN