TAILIEUCHUNG - HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

BÀI 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Thực hiện: Võ Minh Hoàng .1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ Một hệ CSDL bao gồm những yếu tố | BÀI 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Thực hiện: Võ Minh Hoàng Ngày soạn: 09/03/2009 Tiết: 37-39 Chương III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố trên tạo thành mô hình DL. Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Là một tập các khái niệm. Dùng để mô tả CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của một CSDL. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ Một hệ CSDL bao gồm những yếu tố nào? Cấu trúc dữ liệu. Các thao tác và các phép toán trên dữ liệu. Các ràng buộc dữ liệu. Mô hình dữ liệu được phân chia như thế nào? * Mô hình logic (mô hình dữ liệu bậc cao): cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ * Mô hình vật lí (mô hình dữ liệu bậc thấp): cho biết dữ liệu được lưu trữ thế nào. Mô hình dữ liệu được dùng làm gì? Mô hình dữ liệu được dùng để thiết kế CSDL. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ * Về mặt cấu trúc Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng thể hiện thông tin về một chủ thể bao gồm các hàng và các cột. Mỗi hàng biểu thị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN