TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính" theo mẫu sô B05- H | Bộ, (Sở): . Mẫu số: B05 -H Đơn vị: THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm:. I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương` - Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người Trong đó : Hợp đồng thử việc: người - Tăng trong năm: ngườI - Giảm trong năm: người - Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng 2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ A B 1 2 3 III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ STT Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ khác Tổng số A B 1 2 3 4 IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải nộp A B 1 2 3 V. THUYẾT MINH 1- Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm: Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN