TAILIEUCHUNG - Thiếu Máu đỏ - Anemia

Ta lại nói chuyện tiếp tục về thiếu máu đỏ. Bình thường trên trại bệnh, ta nói anemia tức là muốn ám chỉ thiếu máu đỏ (tức là nói tắt: thiếu máu). Và nhắc lại định nghĩa: thiếu máu đỏ có nghiã: Hematocrit ở đàn ông duới 42 %, ở đàn bà dưới 38%. Tôi đã được dịp khám khoảng bốn nghìn trường hợp thiếu máu trên các giống dân (lấy và đọc tủy trên hơn hai nghìn năm trăm bệnh nhân), nhưng ở vùng này, hơn 98% bnhân thuộc caucasians (da trắng). Thiếu máu trên các giống dân. | Thiêu Máu đỏ - Anemia Chào qúy vị sáng thứ bảy. Ngoài trời 36 độ F 3 đô. C Đang mưa lẫn với tuyết nhưng tuyết tan ngay .Hôm nay sẽ ấm khoảng 40 độ. Ta lại nói chuyện tiếp tục về thiêu máu đỏ. Bình thường trên trại bệnh ta nói anemia tức là muốn ám chỉ thiếu máu đỏ tức là nói tắt thiếu máu . Và nhắc lại định nghĩa thiếu máu đỏ có nghiã Hematocrit ở đàn ông duới 42 ở đàn bà dưới 38 . Tôi đã được dịp khám khoảng bốn nghìn trường hợp thiếu máu trên các giống dân lấy và đọc tủy trên hơn hai nghìn năm trăm bệnh nhân nhưng ở vùng này hơn 98 bnhân thuộc caucasians da trắng . Thiếu máu trên các giống dân không khác nhau gì lắm chỉ nên để ý sickle cells ở người da đen. Hoặc ở nguời người Cam Bốt Việt Nam Nam nước Tàu Thalassemias. Dĩ nhiên là ta cũng thấy Thalassemia trên tất cả các dân tộc. Thalassemias là một chương rất lớn trong hematology và sẽ chỉ đề cập thoáng qua trong bài này mà thôi. Khi nhận một bnhân thiếu máu thì điều đầu tiên là phải hỏi bệnh sử rất cẩn thận. Vì cũng như các ngành khác trong medicine câu trả lời về nguyên do bệnh tật ở ngay trong bệnh sử Just listen to your patient they will tell you the diagnosis Cứ nghe bệnh nhân cho cẩn thận họ sẽ bảo cho bạn biết họ đang bị bệnh gì . Sự khác biệt giữa kiến thức và huấn luyện cuả một y sĩ phản ảnh rất rõ trong bệnh sử và phần khám bệnh nhân history and physical examination -ở Mỹ chỉ viết tắt H P . Đọc một bệnh sử cẩu thả chỉ thêm bực bội và mất thì giờ. Vì thế buổi đầu tiên khi xem thỉnh vấn consultation một bệnh nhân thiếu máu nên bỏ ra ít nhất một giờ đồng hồ dù rằng những lần khám kế tiếp chỉ cần 15-20 phút. Trong bệnh sử cuả bnhân thiếu máu phần hệ phả gia đình family tree family history rất quan trọng tuy rằng Hkỳ là một xứ di dân cho nên thuờng chỉ biết bệnh sử của gia đình đến đời ông bà mà thôi. Tuy vậy trong family tree cũng nên vẽ ra được bệnh sử ít nhất 4-5 đời 2-3 đời trước 2-3 đời sau . Ngay trong bệnh sử ta có thể đoán là bnhân có bị Thalassemia hay không. Bệnh sử các đời rất quan trọng trong .