TAILIEUCHUNG - Should Have hay Must Have?

Should have được dùng để nói về những sự việc đã không hoặc có thể đã không xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: · I should have finished this work by now. Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải hoàn thành công việc này rồi (mà đến giờ tôi vẫn chưa làm xong). | Should Have hay Must Have UNDERSTANDING AND USING English GRAMMAR should have và must have có sự giống và khác nhau trong cách sử dụng 1 Should have a. Should have được dùng để nói về những sự việc đã không hoặc có thể đã không xảy ra trong quá khứ. Ví dụ I should have finished this work by now. Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải hoàn thành công việc này rồi mà đến giờ tôi vẫn chưa làm xong . I should have studied harder for my exams. Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ hơn chuẩn bị cho các kỳ thi của tôi. Trong cả hai câu trên người nói có thể bày tỏ thái độ ân hận lấy làm tiếc là đã không làm một việc gì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN