TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán"

Biểu mẫu về Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán theo Mẫu số F02­-2H | Bộ (Sở) : Mẫu số F02-2H Đơn vị : CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :. Tên dự án :Mã số Thuộc chương trình:. Khởi đầu:. Tổng số kinh phí được duyệt:.Số được duyệt kỳ này Cơ quan thực hiện dự án: Nguồn kinh phí : Chương:.LoạiKhoản STT Chỉ tiêu Mã số Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm Luỹ kế từ khi khởi công Thuyết minh : Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN