TAILIEUCHUNG - Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em. | .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV