TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Nguyễn Khuyến - Mã đề 114

Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 của trường THPT Nguyễn Khuyến - Mã đề 114 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. Mời các bạn học sinh tham khảo! | Trường THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài 90 phút - Đề thi gồm 2 trang I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách để cử hai học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật ? A. 90. B. 60. C. 30. D. 45. Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, tìm điểm M’ là ảnh của điểm qua phép vị tự tâm tỉ số . A. . B. . C. . D. . Câu 3. Trong các mệnh đề cho dưới đây, có mấy mệnh đề đúng? (I). Phép đồng nhất là một phép dời hình . (II). Phép tịnh tiến là một phép dời hình. (III). Phép quay là một phép dời hình. (IV). Phép vị tự là một phép dời hình. A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng qua phép quay tâm góc là đường thẳng d’ có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 5. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Phép đồng nhất biến một đường thẳng thành chính nó. B. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. D. Phép vị tự biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số A. . B. . C. . D. . Câu 8. Trong các mệnh đề cho dưới đây, có mấy mệnh đề đúng? (I). Hàm số đồng biến trên . (II). Hàm số đồng biến trên . (III). Hàm số đồng biến trên . (IV). Hàm số đồng biến trên . A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 9. Tập xác định D của hàm số là . A. . B. . C. . D. . Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng qua đường thẳng biến đường tròn thành đường tròn (C’) có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 12. Tìm tập xác định D của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 13. Một hộp chứa 5 quả cầu đỏ đôi một khác nhau và 6 quả cầu xanh đôi một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu đó ? A. 11. B. 6. C. 30. D. 5. Câu 14. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau ? A. 125. B. 30. C. 60. D. 90. Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng tâm biến thành (P’) có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 16. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ ? A. . B. . C. . D. . Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, phép tính tiến theo biến điểm thành điểm . Khi đó trung điểm I của MM’ có toạ độ: A. . B. . C. . D. . Câu 18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. là hàm số chẵn trên . B. là hàm số chẵn trên tập xác định của nó. C. là hàm số lẻ trên . D. là hàm số lẻ trên tập xác định của nó. Câu 19. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên . Khi đó tổng ( M + m) bằng : A. 0. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo biến đường thẳng thành đường thẳng d’ có phương trình: A. . B. . C. . D. . II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Giải các phương trình sau : a. b. Câu 2. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành . Gọi E và F lần lượt là trung điểm của SA và CD a. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (BEF) với mặt phẳng (SAD). b. Xác định giao điểm G của AF với (SBD), giao điểm K của EF với (SBD) và tính tỉ số . Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN