TAILIEUCHUNG - Thông tư 46/2015/TT-BCT

Thông tư 46/2015/TT-BCT ban hành quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN