TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 3 - TS. Nguyễn Hữu Nam

Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 3 Tổn thương cơ bản ở tế bào và mô do TS. Nguyễn Hữu Nam biên soạn nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu trúc cơ bản của tế bào bình thường, nguyên nhân gây tổn thương tế bào, cơ chế gây tổn thương tế bào, tổn thương của tế bào. . | • CHƯƠNG III • TỔN THƯƠNG CƠ BẢN Ở TẾ BÀO VÀ MÔ • Cấu trúc cơ bản của tế bào bình thường • Nguyên nhân gây tổn thương tế bào • Cơ chế gây tổn thương tế bào • Tổn thương của tế bào • I. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO • TẾ BÀO MÔ CƠ QUAN CƠ THỂ • • Đặc trưng cơ bản của tế bào Mỗi TB đều có các đặc điểm cơ bản của vật chất sống: • + Cấu trúc: tế bào gồm một hệ thống các bào quan có cấu trúc, chức năng riêng biệt hoạt động nhịp nhàng với nhau. • + Chức năng sinh lý: Hấp thu, bài tiết, vận động, co duỗi, thích nghi với môi trường, sinh sản, phát triển. • • • • • • • • • • • • CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO: + Nhân tế bào – Nucleus - Hạch nhân – Nucleolus + Lưới nội nguyên sinh: SER – Smooth Endoplasmic Reticulum RER – Rough - Endoplasmic Reticulum + Bộ máy golgi + Thể tiêu – Lysosome - Peroxisom + Thể ty - Mitochondri + Cytoskeleton + Màng tế bào – Plasma membrane • + Đặc điểm sinh hoá: Thay cũ đổi mới, đảm bảo cân bằng giữa đồng hoá và dị hoá. • + Khả năng thích nghi: • - Tự điều hoà của mỗi tế bào • Hệ điều hoà phối hợp chức năng của hàng loạt tế bào, điều hoà thông qua hệ thống thần kinh – thể dịch và hệ tuần hoàn. • Tóm lại: Muốn hiểu về cơ thể bệnh phải nghiên cứu sự bất thường về cấu trúc và chức năng của tế bào • EUKARYOTIC CELLS • Tế bào có nhân thật có cấu tạo phức tạp hơn nhiều so với TB vi khuẩn ( Prokaryotic cells) • Nhân TB là trung tâm thông tin của tế bào • (The nucleus Information center for the cell) • Nhân là bào quan lớn nhất của TB có vai trò lưu giữ vật chất di truyền và trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động sống của TB • Nhân bao gồm màng nhân, trên màng nhân có các lỗ nhỏ. • Nuclear pore có đường kính 50 - 80 nm. • Protein có thể chứa đầy trong lỗ, giữ vai trò kênh vận chuyển các phân tử qua màng nhân. • Chất nhân • Có 2 loại phân tử đó là: protein tham gia cấu trúc của nhân và phức hợp protein - RNA tổng hợp trong nhân đưa ra ngoài TB chất • Nhân được định vị trong không gian của TB nhờ hệ thống khung xương của TB (Cytoskeleton) • Hạt nhân .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.