TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa học lớp 11 nâng cao - Mã đề 123

Tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa học lớp 11 nâng cao - Mã đề 123 sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức Vật lý, rèn luyện kỹ năng giải đề và biết phân bổ thời gian hợp lý trong bài thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 11 Chương trình nâng cao Mã đề 123 (thời gian : 45 phút không kể thời gian giao đề) 1/ Nhận xét nào sau đây không đúng a Trong phản ứng tráng bạc andehyt có tính khử b Do có liên kết đôi trong phân tử nên andehyt và xeton có tính chưa no như là anken c Khi oxi hóa ancol bậc I ta thu được andehyt d Andehyt và xeton đều tham gia phản ứng cọng axit 2/ 0,05mol chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch brom dư thu được chất Y (chứa C, H, Br) ; khối lượng bình chứa brom tăng 2,1g. Đun Y với dung dịch NaOH dư được chất Z không hòa tan được Cu(OH)2 . X là a propen b andehyt axetic c ancol etylic d Xiclopropan 3/ Nhận xét nào sau đây không đúng a Các chất thuộc dãy đồng đẳng anken có công thức tổng quát là CnH2n (n ≥ 2) b Đồng phân là những chất có cùng phân tử khối c C6H5OH và CH3-C6H4OH là đồng đẳng của nhau d Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử 4/ Cho propin tác dụng với H2O (dung dịch HgSO4) ta được sản phẩm là a CH2=CH-CH2OH b CH3-CH2-CHO c CH3-CO-CH3 d CH2=CH-OCH3 5/ Chất Geraniol có trong tinh dầu hoa hồng có công thức phân tử C10H18O. Tổng số vòng và liên kết π trong phân tử Geraniol là a 2 b 1 c 4 d 3 6/ Đun nóng hợp chất Cl-C6H4-CH2Cl với dung dịch NaOH đặc (dư) thu được sản phẩm là a Cl-C6H4-CH2OH b HO-C6H4-CH2OH c NaO-C6H4-CH2OH d NaO-C6H4CH2ONa 7/ Cho 9,8g hỗn hợp hai anken là đồng đẳng kế tiếp vào 1 lít dung dịch brom 0,4M sau khi phản ứng hoàn toàn thấy có 1/2 lượng brom tác dụng . Hai anken là a C3H6 và C4H8 b C4H8 và C5H10 c C2H4 và C3H6 d C5H10 và C6H12 8/ Oxi hóa 3,7g một ancol đơn chức X bằng CuO được andehyt Y . Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 10,8g Ag. Công thức của ancol là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) a C3H5OH b C3H7OH c C4H9OH d C2H5OH 9/ Số đồng phân có công thức phân tử C4H9Br khi đun với KOH có mặt ancol etylic chỉ tạo một anken duy nhất là a 3 b 1 c 4 d 2 o 10/ Đun 8,3g hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 170 C sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 5,6g .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.