TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo khách hàng"

Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo khách hàng" | CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày :Đến ngày :. Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Mã khách hàng :Tên khách hàng :. Cộng Tổng cộng 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN