TAILIEUCHUNG - Quyết định số 3948/QĐ-BCT

Quyết định số 3948/QĐ-BCT ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương. | Bộ CỒNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 3 94 8 QĐ-BCT Hà Nội ngày3Q tháng 9 năm 2016 QUYÉT ĐỊNH V v ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khau hàng hóa của Bộ Công Thương Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 95 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Công Thương Căn cứ Quyết định số 2177 QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương ban hành Ke hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị qu t số 19 2016 NQ CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 cùa Chính phu về nhũng nhi m vụ giãi pháp chủ ỵều cải thiện môi t nòng kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia hai năm 2016 - 2017. định hướng đên năm 2020 Căn cứ Quyết định số 3236 QĐ-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương ban hành Ke hoạch của Bộ Công Thương triển khai ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các tháng cuối năm 2016 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Xuất nhập khâu QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Vãn phòng Chính phủ để b c TTgCP - Các Bộ ngành liên quan đến XNK hàng hóa - UBND các tỉnh thành phố - Các Hiệp hội ngành hàng - Lãnh đạo Bộ - Cổng TTĐT Bộ - Lưu VT XNK 3 . BỌlRlÓNG Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHÉ Tiếp nhận và xử lý thông tin về thủ tục xuất nhập khau hàng hóa qua Đường dây nóng của Bộ Công Thương CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc tiếp nhận và xử lý thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua Đường dây nóng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.