TAILIEUCHUNG - Đề thi HK 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011-2012 - THPT Trưng Vương

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi HK 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011-2012 - THPT Trưng Vương. Chúc các em thi tốt. | SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: TIẾNG ANH Lớp: 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên: .Số báo danh: Phòng thi: Choose A, B, C or D that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one. (from 1 to 25) 1. room/ clean/ once/ day// A. The room should be cleaning once a day. B. The room should have cleaned once a day. C. The room should clean once a day. D. The room should be cleaned once a day. 2. You needn't do this work right now. A. This work needn't have done right now. B. This work needn't be done right now. C. This needn't be done work right now. D. This work right now needn't to be done. 3. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others. A. politics B. novels C. rights D. beliefs 4. Mary must return the book which she borrowed yesterday. A. The book which Mary borrowed yesterday must return. B. The book borrowed yesterday by Mary must be returned. C. Mary borrowed the book which must be returned yesterday. D. The book must be returned by Mary which she borrowed yesterday. 5. you work, you will get. A. The harder/ the best result B. The harder/ the better result C. The more hard/ the better result D. The hard/ the good result 6. How well you'll understand the lesson depends on how much you pay attention. A. The better you'll understand the lesson, the more you pay attention. B. The more you pay attention, the worse you'll understand the lesson. C. The much you pay attention, the good you'll understand the lesson. D. The more you pay attention, the better you'll understand the lesson. 7. Smoking is not allowed here. A. You shouldn't smoke here. B. You don't smoke here. C. You needn't smoke here. D. You mustn't smoke here. 8. is a game played in a swimming pool in which two teams of swimmers try to score goals with a ball. A. Water

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.