TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1, 2, 3 - ThS. Nguyễn Kim Nam (2011)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về bản chất hạch toán kế toán, đối tượng và phương pháp nghiên cứu hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | NGUYÊN NGUY ÊN LÝ KẾ KẾ TOÁN Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam NỘI DUNG HỌC PHẦN • Chương I: Bản chất hạch toán kế toán • Chương II: ðối tượng và phương pháp nghiên cứu của hạch toán kế toán • Chương III: Phương pháp chứng từ • Chương IV: Phương pháp tính giá • Chương V: Phương pháp ñối ứng tài khoản • Chương VI: Tài khoản kế toán • Chương VII: Phương pháp tổng hợp cân ñối kế toán • Chương VIII: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu • Chương IX: Sổ kế toán Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam TÀI LIỆU HỌC TẬP • Giáo trình Nguyên lý kế toán – TS Phạm Quý Liên - ðại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2009 Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam CHƯƠNG I BẢN CHẤT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN • Hạch toán trong hệ thống quản lý • Vị trí của hạch toán kế toán trong hệ thống thông tin quản lý • Các loại hạch toán kế toán • Các nguyên tắc kế toán ñược thừa nhận Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . Hạch toán trong hệ thống quản lý • Hạch toán kế toán hình thành và phát triển gắn liền với sự phát sinh phát triển của nền sản xuất xã hội. • Hạch toán kế toán với bản chất, chức năng là thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về các hoạt ñộng kinh tế tài chính trong các ñơn vị và bằng hệ thống các phương pháp khoa học. • Hạch toán kế toán hình thành và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.