TAILIEUCHUNG - Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

"Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở" là văn bản thể hiện sự cam kết và thỏa thuận giữa bên mua và bên bán nhà ở. Trong đó, có các điều khoản đảm bảo quyền lợi của hai bên, mời bạn đọc tham khảo để nắm rõ hơn cách trình bày nội dung và hình thức của biên bản bản thanh lý hợp đồng trong lĩnh vực mua bán nhà ở. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1 - Căn cứ Quyết định số / Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số : /. Ngày tháng năm của Công ty 3 - Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày : của Chi cục Thuế quận Hôm nay ., tại Công ty quản lý nhà: 3 Đại diện bên bán là Ông (Bà): Chức vụ : Địa chỉ giao dịch : Số điện thoại : Số Fax : Đại diện bên mua là Ông (Bà): Chứng minh nhân dân số : do cấp ngày : tháng năm Địa chỉ thường trú : đường phường (xã, thị trấn): quận (huyện) - Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên. - Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 ký. - Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản. - Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ .bản, bên mua lưu hồ sơ. BÊN MUA (Ký và ghi rõ họ và tên) BÊN BÁN (Ký tên, đóng dấu) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số : 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó mà ghi là Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận (huyện) 3 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó. --------------- ------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN