TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B09 _ H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B09 - H BÁO CÁO XUẤT BÁN VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán Đơn vị tính Số lượng Theo giá hạch toán ( Giá vốn ) Giá sàn Theo giá bán Phí bán được hưởng ( Theo định mức) Số tiền phải nộp cấp trên hoặc ngân sách Số tiền chênh lệch Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Định mức Số tiền 1 2 3 4 5 6 = 4x5 7 8 9 = 4x8 10 11 12 = 9-11 13 =9-6-11 I. Thóc 1/Thóc 203 -Phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm 2/. II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác -. -. Tổng cộng trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Ghi chú : Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh và luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN