TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 4

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương IV CHON TIEN TRÌNH GIA CONG Hình Bản vẽ đảnh dấu bề mảt cản giả công 1. Chon các phương pháp gia cong các be mặt phoi Bẽ mảt 1 - 10 5 - 7 đô nhảm Rả 3 2 pm cấp 6. Dung sải kích thước cấp chính xảc kích thước cấp 11. Phảy mảt đảu. Bẽ mảt 3 - 9 đô nhảm Rả 3 2 pm cấp 6. Dung sải kích thước cấp chính xảc kích thước cấp 11. Phảy mảt đảu. created with download the free trial online at professional Be mặt 4 lộ Ộ30 mm độ nhám Ra 1 6 pm cấp 7 dung sai kích thước 0 033 mm cấp 8 khoét doa. Bé mất 2 lo Ộ16 mm đọ nhấm Ra pm cấp 6 dung sai kích thước 0 027 mm cấp 8. Khoan khoét va doa. Bé mạt 6 đo nham Ra pm cấp 6 dung sai kích thước 0 022 mm cấp chính xấc 8 Khoan phay ranh. Bé mặt 8 đo nhấm Ra 3 2 pm cấp 6 dung sai kích thước 0 012. Xoc ranh thén 2. Chon chuẩn cong nghê Dung bé mất tru ngoai lam chuẩn tho cho nguyén cong đau tién. Dung bé mất 4 va 3 lấm chuấn tinh thong nhất cho cấc nguyén cong tiếp théo. 3. Chon trình tự1 gia cong các bê mặt 1. Muc đích - Xấc định trình tự gia cong hớp ly nhấm đấm bấo đo chính xấc vé kích thuớc vị trí tướng quan vấ đo nhấm cấc bé mất théo yéu cấu đé ra. 2. Nôi dung Chôn phương pháp gia công các bề mặt phôi - Dựa vấo yéu cấu đấc tính ky thuật ta chon phướng phấp gia cong cho cấc bé mất sau như tién phay khoan khoét doa. created with download the free trial online at professional Lập quy trình cong nghệ Quy trình cong nghê I - Nguyên công 1 Bước 1 Định vị mặt tru ngôài bằng khôi chữ V phay thô mặt 3 Bước 2 Định vị mặt tru ngoài bàng khôi chữ V phay tinh mặt 3 - Nguyên công 2 Bước 1 Định vị mặt 3 và mặt tru ngôài khôêt thô lô 4 Bước 2 Định vị mặt 3 và mặt tru ngôài khôêt tinh lô 4 Bước 3 Định vị mặt 3 và mặt tru ngôài dôà lô 4 - Nguyên công 3 Bước 1 Định vị mặt 4 và 3 phày thô mặt 9 . Bước 2 Định vị mặt 4 và 3 phày tinh mặt 9 . - Nguyên công 4 Bước 1 Định vị lô 4 và mặt 3 kết hớp kêp chặt phày thô 2 mặt 1 - 10 5 - 7 . Bước 2 Định vị lô 4 và mặt 3 kết hớp kêp chặt phày bàn tinh 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    15    0    25-01-2021
10    18    0    25-01-2021