TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi"

Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi" theo mẫu số B13- H. | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :. S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Phí bảo quản Tổng số Trong đó TX Không TX CO2 Kê lót Khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Thực hiện 1 Phí được hưởng theo định mức 01 2 Chi thực tế về phí 02 3 Chênh lệch phí định mức và thực tế 03 II. Phân phối 4 Nộp cấp trên 04 5 Bổ sung nguồn kinh phí 05 6 Trích lập quỹ cơ quan 06 7 Chênh lệch thu chi chưa phân phối 07 Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN