TAILIEUCHUNG - Bức xạ vật đen tuyệt đối

Bài viết Về sự bức xạ của Vật đen tuyệt đối: các định luật và công thức đã tóm tắt về lịch sử hình thành các định luật và quá trình suy luận của các nhà khoa học nhằm tìm ra một mô hình giải thích tốt nhất cho sự phát xạ của vật đen tuyệt đối để vượt qua thách thức của tai biến vùng tử ngoại. Bài viết thích hợp cho các giáo viên, học sinh cần tìm hiểu về quá trình hình thành các ý tưởng và công thức khi nghiên cứu về sự phát xạ | VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ĐEN TUYỆT ĐỐI CÁC ĐỊNH LUẬT Và CÔNG THỨC. Nguyễn Mạnh Tổ Vật lý - Kỹ thuật Trường THPT Tôn Đức Thắng tỉnh Ninh Thuận Email manhhieu90@ A. DẪN NHẬP Khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nhà Vật lý lại tiếp tục lao vào tìm hiểu hiện tượng bức xạ Radiation của vật. Định luật Kirchhoff có thể nói mở đầu cho việc tìm kiếm nói trên. Xét vật đặt vào một bình chân không cách nhiệt và có thành phản xạ lý tưởng. Vật sẽ đồng thời phát xạ và hấp thụ Absorption bức xạ điện từ. Thực nghiệm chứng tỏ rằng sau một khoảng thời gian trạng thái cân bằng động dynamic equilibrium được thiết lập tương ứng với nhiệt độ T của vật với mọi bước sóng nghĩa là vật phát xạ mạnh các bức xạ nào thì hấp thụ mạnh các bức xạ đó. B. CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC I. Định luật Kirchhoff Gọi rÀ T năng suất phát xạ đơn sắc đặc trưng cho mức độ mang năng lượng nhiều hay ít chính bằng lượng năng lượng bức xạ từ một đơn vị diện tích của vật trong một đơn vị thời gian trên một khoảng bước sóng dẢ . aÀ T hệ số hấp thụ đơn sắc đặc trưng cho mức độ hấp thụ năng lượng của mỗi chùm bức xạ đơn sắc Monochromatic chính bằng thương số giữa lượng năng lượng chùm đơn sắc gởi tới một đơn vị diện tích vật hấp thụ trong một đơn vị thời gian và năng lượng vật có khả năng hấp thụ tương ứng . Từ nhận xét trên Kirchhoff 1824-1887 đã cho mối liên hệ giữa rÀ T và aÀ T là Tỉ số giữa năng suất phát xạ đơn sắc và hệ số hấp thụ đơn sắc của cùng một vật ở một nhiệt độ nhất định là một hàm chỉ phụ thuộc vào bước sóng và nhiệt độ mà không phụ thuộc vào bản chất vật đó. Tức là SẢT với SÀ T gọi là hàm phổ biến W m3 aẴ T Vật đen tuyệt đối VĐTĐ Absolute black body là vật có khả năng hấp thụ hoàn toàn năng lượng của mọi bức xạ có bước sóng bất kỳ tới nó ở mọi nhiệt độ. Vậy với VĐTĐ thì aÀ T 1. Do đó SÀ T rÀ T hàm pho biến chính là năng suất phát xạ đơn sắc của VĐTĐ Khảo sát hàm SÀ T bằng thực nghiệm là xác định được sự phân bố năng lượng bức xạ của VĐTĐ theo bước sóng À và nhiệt độ T. Đồ thị là đường đặc trưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN