TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ" theo mẫu số B10-H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B10 - H BÁO CÁO MUA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý :.Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán Đơn vị tính Số lượng Giá trần Tiền mua Phí mua được hưởng ( Theo định mức) Giá hạch toán ( Giá vốn ) Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 = 4x6 8 9=4x8 10 11=7+9 I. Thóc Thóc 203 -Phát sinh trong kỳ -Luỹ kế từ đầu năm . II. Gạo III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác - - Tổng cộng Ghi chú : Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh trong kỳ và luỹ kế từ đầu năm. Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN