TAILIEUCHUNG - Thực trạng bất bình đẳng giới về việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2002-2012

Bài viết Thực trạng bất bình đẳng giới về việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2002-2012 trình bày: Luật Bình đẳng giới đã được ban hành và có hiệu lực gần 10 năm, nhưng bất bình đẳng giới trong việc làm với biểu hiện thiệt thòi nghiêng về người phụ nữ vẫn có biểu hiện khá sâu sắc khi xét về mức độ tham gia vào lực lượng lao động hay chất lượng việc làm ở Việt Nam,. . | 1 VEMR I NGHIÊN CỨU TRAO ĐỂ1 THỰC TRẠNG BẤT bINH đẳng GỊỚỊ THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VỀ VIỆC LÀM ở . _ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2012 . 17 I T Lương Thi Ngọc Oanh Tóm tắt Từ góc độ phát triển sự tham gia vào lực lượng lao động là một quyền của con người bên cạnh việc góp phần tạo ra của cài cho xã hội. Mặc đù Luật Bình đằng giới đã được ban hành và có hiệu lực gần 10 năm nhưng bất bình đăng giới trong việc ỉàm vởi biểu hiện thiệt thòi nghiêng về người phụ nữ vẫn có biểu hiện khá sâu sẳc khi xét về mức độ tham gia vào lực lượng lao động hay chất lượng việc làm ở Việt Nam. Điều này có thể được nhận thấy rõ qua tỳ lệ nữ nam vị trỉ lãnh đạo rất thấp so với nam giới lao động nữ thường tham gia vào phân khúc việc làm giản đơn thu nhập trung bình cùa lao động nữ thấp hơn đáng kể so với lao động nam. Tờ khóa giới bất bình đẳng giới việc lảm 1. Giới thiệu Với tỷ lệ dân sổ nam và nữ tương đương trong cơ cấu dân số hiện nay cả nam giới và phụ nữ đều có tiêm năng đóng góp như nhau cho việc tạo ra của cài cho xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên là một nước nhiều năm phong kiến và cỏ ảnh hưởng cùa Nho giáo về phân công vai trỏ của nam và nữ trong gia đình Việt Nam đã cỏ một sô những biêu hiện của bất bình đẳng giới trên một số phương diện. Nhăm mục tiêu góp phân tạo cơ sở cho việc hoạch định những chính sách cỏ lông ghép giới theo Luật Bình đẳng giới 2006 bài yiet này phân tích các biểu hiện của bất bình đẳng giới trong lĩnh việc làm một lĩnh vực có thể có những chê tài và chính sách can thiệp hiệu quả hơn so với những thay đổi về tư duy vãn hóa hay tập quán. 2. Nguồn số liệu và phương pháp tính toán Số liệu phân tích được trích ra từ các cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam VHLSS và Điều tra lao động việc làm LFS trong giai đoạn 2002-2012 do Tổng cục Thống kê GSO thực hiện. Các cuộc điều tra mức sống hộ gia đình nhàm mục đích thu thập các thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của dân cư phục vụ công tác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.