TAILIEUCHUNG - Nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng của khách hàng tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội

Bài viết Nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng của khách hàng tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội trình bày bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện máy như hiện nay, sự hài lòng của khách hàng trở thành yếu tế vô cùng quan trọng hơn bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào như giá cả hay chất lượng. Mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng cùa khách hàng tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội với các giả thuyết đã được xây dựng và kiểm định,. . | NHANTtf A N N H U 8 N G D ^ N HAILONG. Mfll TRtfCiNG K'"" ""ft"" E^B NHAN 16 km HUdNG OEN HAI LONG CGA KHACH HANG TAI CAC SIEU THj OIEN MAY d HA m IVan Thi Hing Vift* Cho din nay vdn cdn rdt it eac nghien ciiu lien Tdm tdt Trong bdi cdnh cgnh tranh khde Hit trin thi quan din sy hdi ldng cua khdch hdng tgi cae sieu irudng diin mdy nhu Men nay, su hdi long ciia till didn mdy vd cdc nhan ti dnh hudng tdi sy hai khdch hang trd thdnh yiu td vd cung quan trgn^ long cfla khdch hdng. Nilawan (2008) da nghidn han bdt kyyeu td dan le ndo nhu gid cd hay chdt curu sy hai long cfla khdch hdng tgi trung tam lugng. Md hinh 6 nhdn td dnh hu&ng den su hdi thuang mgi d Sukhumvit, An Dp. Nghidn ciiu long cua khdch hdng tgi cdc siiu tM diin mdy & ndy chi ra rdng chdt lupng san pham phu hpp, Hd Ndi v&i cdc gid thuyit dd dugc xdy dimg vd eiing vdi ttang tri hien dai vd v j tri eiia trung tam Mim dinh. Kit qud nghiin cuu chi ra 5 nhdn id thuang mgi, khuyin mgi, sy dn cdn vd djch vu cd dnh hudng chat che den su hdi long cua kjp thdi cua nhdn vidn bdn hang la nhiing nhdn khdch hdng theo thu: tu Id "Mnh dnh cica hang ",td chinh tde dpng din su hdi Idng cfla khdch "chdt lugng dich vy tgi cua hdng ", "chdt lugng hdng. Mohammad Abul Kashem (2012)tiiichi sdn phdm ", "ehat lugng dieh vy sau bdn " va ra 3 yiu t i chinh dnh hudng den sy hdi long cfla khdch hdng tai cdc sidu thj d Bangladesh bao "gid tri Mnh ii ". Nghien cthi dixudt 7gidiphdp gim sdn phdm, dich vu cfla hdng va co sd ha ndng cao su hdi long cua khdch hdng nhu ndng tdng. Bridson & Hickman (2008) thi ehi ra i ^ g cao chdt licgng ngudn nhdn lue, chdt lugng cdc cd 5 ydu td anh hudng bao gdm cdc thudc tinh sdn phdm, dich vy, Mnh dnh cica hdng cUng nhucflng, cdc thude tinh mem, hdng hod bdy ban, cdc gidiphdp khde. quy each kinh doanh, dich vu khdch hang^ vd Tir khda: Difn may, sidu thi difn mdy, hdi truydn thdng. Ruiz et al. (2010) ciing chirardng long cua khach hdng. dieh vy khdch hang, sy thudntidnvd hinh dnh cfla hang ed tde .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.