TAILIEUCHUNG - Đánh giá sự biến đổi môi trường địa chất do hoạt động khai thác sa khoáng titan ven biển tỉnh Bình Định

Nghiên cứu bài viết nhằm đánh giá sự biến đổi môi trường địa chất do hoạt động khai thác sa khoáng titan ven biển tỉnh Bình Định. Bình Định là một trong những tỉnh có trữ lượng rất lớn về sa khoáng titan và đang tiến hành khai thác trên diện rộng. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỜNG ðH KHOA HỌC HUẾ TẬP 1, SỐ 1 (2014) ðÁNH GIÁ SỰ BIẾN ðỔI MÔI TRƯỜNG ðỊA CHẤT DO HOẠT ðỘNG KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN VEN BIỂN TỈNH BÌNH ðỊNH Lê Duy ðạt Khoa ðịa lý – ðịa chất, Trường ðại học Khoa học Huế Email: duydat2610@ TÓM TẮT Duyên hải miền Trung có bờ biển kéo dài với nhiều dãy cồn cát là ñiều kiện thuận lợi ñể tích tụ các khoáng vật trọng sa trong ñó ñặc trưng nhất phải kể ñến nhóm khoáng vật titan. ðây là nhóm khoáng vật rất dễ khai thác bằng phương pháp lộ thiên và có giá trị kinh tế cao mang lại nguồn thu ñáng kể cho các ñịa phương. Hiện nay, Bình ðịnh là một trong những tỉnh có trữ lượng rất lớn về sa khoáng titan và ñang tiến hành khai thác trên diện rộng. Quá trình khai thác titan ñã làm biến ñổi môi trường ñịa chất trong khu vực (như trường phóng xạ, chất lượng nước ngầm). ðể ñánh giá sự biến ñổi môi trường ñịa chất này, tác giả ñã thực hiện các công việc như nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực ñịa kết hợp việc lấy 20 mẫu nước ngầm ñể phân tích các chỉ tiêu như (TSS, COD, Cl-, NO3-, Fe, coliform tổng số ) và ño mức ñộ phóng xạ ở các khu vực khai thác khác nhau bằng các thiết bị hiện cơ sở ñó, tác giả ñã ñối sánh với QCVN 09:2008/ BTNMT và TCVN 6866:2001 ñể ñánh giá mức ñộ biến ñổi trong quá trình ñang khai thác so với trước lúc chưa khai thác. Từ khóa: ðịa chất môi trường 1. MỞ ðẦU Sa khoáng titan ven biển thường ñược sử dụng trong các ngành công nghiệp và phục vụ xuất khẩu. ðể ñáp ứng nhu cầu sử dụng sa khoáng titan ngày càng lớn thì con người ñã tận dụng, khai thác và chế biến những khu vực có hàm lượng quặng giàu, rồi sau ñó lại tiếp tục khai thác dưới dạng tận thu, . Phần lớn việc khai thác này ñã và ñang từng ngày làm biến ñổi môi trường ñịa chất về mặt ñịa hình, ñịa chất thủy văn, trường phóng xạ gamma và tổn thất tài nguyên ở các khu vực này. Vì vậy, việc ñánh giá sự biến ñổi môi trường ñịa chất không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa lớn về thực tiễn. 2. ðỐI TƯỢNG VÀ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.