TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng chiến lược marketing cho website Tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam

Trong quá trình hình thành, phát triển và thực hiện dịch vụ sẽ vấp phải sự cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều cũng như những khó khăn khăn khác trong thực tế hoạt động mang lại. Đây là điều trăn trở để tác giả xây dựng chiến lược marketing nhằm đáp ứng được sự cạnh tranh và đối đầu với những khó khăn thách thức trong việc tìm kiếm thị trường nói riêng và phát triển kinh doanh nói chung. | ð i h c Bách Khoa Hà N i Lu n văn cao h c QTKD B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA HÀ N I --------------------------------------- MAI XUÂN ðÔNG XÂY D NG CHI N LƯ C MARKETING CHO WEBSITE C A CÔNG TY C PH N DNT VI T NAM Chuyên ngành: Qu n tr Kinh doanh LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: TS. PH M C NH HUY Hà N i – Năm 2013 Mai Xuân ðông Khóa 2011B ð i h c Bách Khoa Hà N i Lu n văn cao h c QTKD L I C M ƠN Lu n văn ñu c hoàn thành là quá trình h c t p nghiên c u và tích lu kinh nghi m th c t trong công vi c c a tác gi . Trư c h t tác gi xin bày t lòng c m ơn ñ i v i lãnh ñ o, các chuyên viên vi n ðào t o sau ñ i h c và các th y cô, các chuyên viên Vi n kinh t và qu n lý trư ng ñ i h c Bách Khoa Hà N i. ð có ñư c k t qu này, tác gi vô cùng bi t ơn và bày t lòng kính tr ng sâu s c ñ n TS. Ph m C nh Huy - ngư i ñã nhi t tình hư ng d n ñ tài này. Tác gi cũng xin bày t lòng c m ơn chân thành t i t t c các th y cô giáo, các b n bè , ñ ng nghi p ñã luôn ñ ng viên giúp ñ tác gi trong nh ng lúc khó khăn nh t. Lu n văn hoàn thành, không th không nh c t i s giúp ñ c a các anh ch em trong công ty c ph n DNT – ðã luôn t o ñi u ki n r t thu n l i v th i gian cho tác gi , cũng như trong vi c thu th p s li u, ñóng góp ý ki n ñ tác gi ñưa vào lu n văn c a mình. Cu i cùng, tác gi xin bày t lòng c m ơn t i các thành viên trong gia ñình mình, nh ng ngư i ñã t o ñi u ki n cho tác gi c v v t ch t, th i gian l n tinh th n, ñ tác gi hoàn thành khóa h c cũng như lu n văn này. M t l n n a tác gi xin c m ơn s giúp ñ c a m i ngư i! Tác gi : Mai Xuân ðông Mai Xuân ðông Khóa 2011B ð i h c Bách Khoa Hà N i Lu n văn cao h c QTKD L I CAM ðOAN Tác gi xin cam ñoan, ñ tài này là công trình nghiêng c u ñ c l p xu t phát t th c t trong công vi c c a tác gi v i s giúp ñ , hư ng d n c a giáo viên hư ng d n. Nh ng thông tin, d li u, s li u tác gi s d ng có ngu n g c rõ ràng. ð tài chưa t ng ñư c công b trong m t chương trình nào. Tác gi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.